Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Други

Атаро се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Атаро си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Атаро преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Атаро не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Полица за поверителност

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Атаро, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.atarostore.bg

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на Атаро („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обменяни между Атаро.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до [email protected]. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, [email protected], София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Общи Условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Атаро Клима„ ЕООД, ЕИК 825305050 (за целта на документа наричано за краткост „Атаро“) и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.atarostore.bg

Дефиниции

"НИЕ", "АТАРО", "ДРУЖЕСТВОТО" – означава “Атаро Клима„ ЕООД, ЕИК 825305050

"САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.atarostore.bg

"АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.atarostgore.bg

"ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.atarostore.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.

"КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Атаро не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Атаро си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение. Цените по потвърдени от Атаро онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Декорацията не е включена в цената.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на Атаро авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Атаро от негово име и за негова сметка.

При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Атаро и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Атаро. Потвърждаването на сключен с Атаро договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Атаро стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

GDPR

КАКВО Е GDPR?

Считано от 25.05.2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз, включително България, започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той заменя Директивата за защита на данните на Европейския съюз, която бе в сила от 1995 г.

Целта на GDPR е да уеднакви и обнови политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането, складирането и използването на лични данни. Регламентът гарантира правото на неприкосновеност и защита на личните данни. Повече детайли може да намерите в официалния документ, разпространен от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

КАКЪВ КОНТРОЛ ПРЕДОСТАВЯ GDPR?

GDPR гарантира на гражданите на ЕС пълен контрол над данните, които предоставят на различните компании, независимо от тяхната дейност или размер. Всеки гражданин има право да се разпорежда с личните си данни, предоставени на всяка една компания. Това включва поискване на копие от личната си информация, окончателно извличане на всички данни или изтриване на цялата информация от страна на компанията.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА GDPR?

GDPR изисква от всяка една организация да отговори на следните въпроси: какви лични данни използва; защо обработва въпросните данни; колко дълго ще съхранява тези данни или какви са критериите за периода на съхраняване; с кого ще бъдат споделяни данните; и дали личните данни ще бъдат прехвърляни извън границите на ЕС. Също така, GDPR задължава организациите да изискват съгласие от гражданите на ЕС за предоставяне на техните данни на трети страни; да гарантира правото за поискване или коригиране на данните, тяхното изтриване, както и да „бъдат забравени“.

АТАРО И GDPR

От самото си изграждане, сайтът на Атаро е съобразен с изискванията на регламента за защита на данните. Като администратор на лични данни, Атаро е назначил длъжностно лице, което да следи за стриктното обгрижване на личните данни и съобразяване на процеса с GDPR.

Всички лица, имащи достъп до данните (както стари служители, така и новоназначените такива), преминават специално обучение, изцяло съобразено с изискванията на GDPR.

Атаро прави детайлен одит на всички текущи и потенциални партньори и се запознава в детайли с тяхната защита и поведение спрямо GDPR. Атаро предоставя информация само на един доставчик, който е локиран в ЕС и притежава нужните сертификати за защита.

Защитата на личните данни на посетителите на сайта и клиентите на Атаро е сред най-високите ни приоритети и ние не спираме работата по усъвършенстваме на нашата система и нашата защита.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗПОЛЗВА АТАРО?

Според GDPR, лични данни са всички такива, посредством които може да бъде идентифициран даден потребител. Атаро използва лични данни като имейл, имена, мобилен телефон, IP адрес.

Също така, Атаро използва стандартни уеб технологии за маркирането на посетители и проследяване на поведението им. Най-често става въпрос за така наречените „бисквитки.“ Повече информация за тях може да намерите в нашата полица за „бисквитки.“

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ?

Личните данни събрани посредством „бисквитки“ се използват за оптимизиране на потенциални следващи посещения на потребителите на Атаро. Събраната информация от контактните форми или последвали кореспонденции се използва за установяване и поддържане на комуникация с бъдещи клиенти и партньори.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ?

Съхраняваните от Атаро данни се запазват физически на сървъри, локирани в центрове за съхранение на територията на ЕС. Информацията бива криптирана с цел защита и ограничаване достъпа на потенциални трети лица. Личните данни не биват прехвърляни извън границите на ЕС.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ?

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ДАННИТЕ СИ?

Атаро гарантира на посетителите си възможността да упражнят правата си гарантирани от GDPR. Всяко физическо лице, посетител или клиент на Атаро, има възможността за достъп до респективната си лична информация, налична в нашите база данни. Също така всяко физическо лице може да се възползва и от правото си „да бъдат забравено“. Свържете се с нас директно за повече информация на имейл [email protected].

Също така, всеки посетител може да регулира поведението на „бисквитките“ си спрямо нашия сайт. Повече информация за тях може да намерите в нашата Полица за „бисквитки".